Go to index page

History

User's List

Products

Inquiry Sheet

Fuel Kcal
Water Treatment

Hamada Boiler
Hamada Dayateknindo, pt
Sabgrila Indah Dua, JI.Sakti II, No.15, Ciledug Raya,
Kebayoran Lama, Jakarta 12270 INDONESIA
Tel : +62-21-7353167 , +62-21-73883546
Fax : +62-21-73883402
Mga Datos na Ginagamit sa Chemistry ng Tubig | Home |
| Water Treatment Technology |FAQ |

Kasama sa mga kemikal na nakatala sa seksyong ito ang mga di kanais-nais na kemikal sa tubig, at ang mga kemikal na hinahalo sa tubig. Ang mga chemical formulas, ion forms, at molecular at equivalent weights ay binigay sa bawat kemikal. Ginamit na rin sa talaang ito ang mga simbolo at panghalili para mapadali ang water analysis reports at pagsusuri sa mga kemikal. Ipinapaliwanag din ng talaang ito ang mga kahulugan ng ilang mga simbolo at kung ano ang kanilang ibig sabihin sa pagsusuri ng tubig. Kadalasang kinakailangang pagpalit-palitan ang mga yunit sa water chemistry para magamit at masundan ito ng wasto. Halimbawa, ang parts per million ay maaaring palitan ng grams per 1000 liters. Ang mga conversion factors sa talaang ito ay nagpapadali sa pagsusuri.

CATIONS

Ion
Formula

Ionic
Weight

Equivalent Weight

Alumunium A1+++ 27.0 9.0
Ammonium NH4+ 18.0 18.0
Calcium CA++ 40.1 20.0
Hydrogen H+ 1.0 1.0
Ferrous Iron Fe++ 55.8 27.9
Magnesium Mg++ 24.3 12.2
Manganese Mn++ 54.9 27.5
Postassium K+ 39.1 39.1
Sodium Na+ 23.0 23.0
ANIONS
Bicarbonate NCO3- 61.0 61.0
Chloride CO3- 60.0 60.0
Fluoride F- 19.0 19.0
Nitrate NO3- 62.0 62.0
Hydroxide OH- 17.0 17.0
Phosphate (tribasic) PO4-- 95.0 31.7
Phosphate (dibasic) HPO4-- 96.0 48.0
Phosphate (monobasic) H2PO4- 97.0 97.0
Sulphate SO4-- 96.1 48.0
Sulphite SO3-- 80.1 40.0
COMPOUNDS Formula Molecular
Weight
Equivalent
Weight
Alumunium hydroxide Al(OH)3 78.0 26.0
Alumunium sulphate Al2(SO4)3 342.0 57.0
Alumina Al2O3 102.0 17.0
Calcium bicarbonate Ca(HCO3)2 162.1 81.1
Calcium carbonate CaCO3 100.1 50.1
Calcium chloride CaCl2 111.0 55.5
Calcium hydroxide (pure) Ca(OH)2 74.1 37.1
Calcium hydroxide (90%) Ca(OH)2 -- 41.1
Calcium sulphate (anhydrous) CaSO4 136.2 68.1
Calcium sulphate (gypsum) CaSO4.2H2O 172.2 86.1
Calcium phosphate Ca3(PO4)2 310.3 51.7
Disodium phosphate Na2HPO4.12H2O 358.2 119.4
Disodium phosphate
(anhydrous)
NaHPO4 142.0 47.3
Ferric oxide Fe2O3 159.6 26.6
Iron oxide (magnetic) Fe3O4 321.4 -
Ferrous sulphate (copperas) FeSO4.7H2O 278.0 139.0
Magnesium oxide MgO 40.3 20.2
Magnesium bicarbonate Mg(HCO3)2 146.3 73.2
Magnesium carbonate MgCO3 84.3 42.2
Magnesium chloride MgCl2 95.2 47.6
Magnesium Mg(OH)2 58.3 29.2
Magnesium phosphate Mg3(PO4)2 263.0 43.8
Magnesium sulphate MgSO4 120.4 60.2
Monosodium phosphate NaH2PO4.H2O 138.1 46.0
Monosodium phosphate
(anhydrous)
NaH2PO4 120.1 40.0
Metaphosphate NaPO3 102.0 34.0
Sodium aluminate Na2Al2O4 164.0 27.3
Sodium bicarbonate NaHCO3 84.0 84.0
Sodium carbonate Na2CO3 106.0 53.0
Sodium cholride NaCl 58.5 58.5
Sodium hydroxide NaOH 40.0 40.0
Sodium nitrate NaNO3 85.0 85.0
Sodium sulphate Na2SO4 142.0 71.0
Sodium sulphite Na2SO3 126.1 63.0
Trisodium phosphate Na3PO4.l2H2O 380.2 126.7
Trisodium phosphate
(anhydrous)
Na3PO4 164.0 54.7
GASES
Ammonia NH3 17 --
Carbon Dioxide CO2 44 --
Hydrogen H2 2 --
Oxygen O2 32 --
ACIDS
Carbonic H2CO3 62.0 31.0
Hydrochloric HCl 36.5 36.5
Phosphoric H3PO4 98.0 32.7
Sulphuric H2SO4 98.1 49.1

 
Kasaysayan Listahan ng Gumagamit Produkto Talaan ng Sinisiyasat
Go to Top of this page